image title

Over GOGO

GOGO App voorwaarden

Op het bezoek en gebruik van deze appen overige door ons aangeboden diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing

Bestudeer deze algemene voorwaarden aandachtigvoordatje de app bekijkt of gebruiktmaakt van onze diensten. Zijn er één of meerdere punten in onze algemene voorwaarden waarin je je niet kunt vinden of ondervind jehinder bij het lezen van deze algemene voorwaarden breek dan het bezoek aan deze app af en neem contact met ons opvia 0900-0291.

Het gebruik van de appimpliceert dat jedeze algemene voorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt.

Om gebruik te maken van deze app en de daarin aangebrachte toepassingen is registratie vereist, waarbij de Gebruiker een persoonlijk wachtwoord gebruikt.

Definitie

Gebruiker: De persoon die deze app bezoekt en/of gebruik maakt van de door ons geleverde diensten of producten.

Profiel: Het geheel van persoonlijke kenmerken en voorkeuren dat een deelnemer heeft verstrekt om zichtbaar te maken aan andere deelnemers.Bij het gebruiken van de app geef je toestemming dit zichtbaar te maken.

Content: De daadwerkelijke inhoud van een app, deze inhoud bestaat onder andere maar niet uitsluitend uit films, foto’s, teksten en Profielen.

Loggen: Het via digitale weg bewaren van gegevens van gebeurtenissen of evenementen die op de app hebben plaatsgevonden.

Voorwaarden

 • Deze algemene voorwaarden gelden tussen ons en de Gebruiker.

 • Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op gebruik van deze app.

Inhoud en gebruik van de app

 • Deze app heeft als doel het om gebruikers te laten flirten met andere gebruikers. De app is het platform om gebruikers met elkaar te laten communiceren en is een passieve verbinding tussen de online publicatie en verspreiding van Profiel en andere informatie.

 • Gebruik van de app en diensten die aangeboden worden via de app staat open voor iedere persoon die de minimale leeftijd van16jaar heeft bereikt.

 • Gebruiker heeft een vakantie bij GOGO jongerenreizengeboekt en kan een profiel aanmaken door het registratieproces volledig te doorlopen. Iets van gebruiker garandeert de juistheid van dezeinformatie. De basis komt vanuithet reserveringssysteem.Gebruiker garandeert dat eventuele wijzigingen in deze gegevens onmiddellijk aan de app worden doorgegeven of door Gebruiker zo nodig zelf worden aangepast op de eigen pagina’s van app. Door uw aanmelding af te ronden verstrekt Gebruiker aan de app een licentie op het gebruik van deze gegevens inclusief mogelijke intellectuele eigendomsrechten op de inhoud die door Gebruiker aan deappis verstrekt. Deze licentie omvat in het bijzonder het recht vanappop het dupliceren, weergeven, vertalen, scannen, inzetten voor publiciteitsdoeleinden en/of andere apps, zowel commercieel als niet-commercieel, in sub-licentie geven of overdragen van inhoud die betrekking heeft op Profielen.Foto’s zijn hier uitgesloten.

 • Gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. Alleen de gebruiker is aansprakelijk voor het gebruik van het account door derden, ongeacht de wijze waarop deze toegang tot het account verkregen is Bij vermoeden van misbruik van het account zal gebruiker ons direct op de hoogte brengen.

 • GOGO jongerenreizenkan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik of oneigenlijke gebruik van het account.

 • Zichzelf op ongeautoriseerde wijze toegang verschaffen tot deze appis strafbaar. Bij vermoedens van misbruik zal GOGO jongerenreizen direct aangifte doen.

 • Het is niet toegestaan om inhoud die betrekking heeft op andere Profielen te kopiëren, dupliceren of op welke wijze dan ook te gebruiken anders dan voor het gebruik van de diensten voor de persoonlijke doeleinden en privédoeleinden van je zelf.

 • Het is niet toegestaan opmerkingen te maken of inhoud te verspreiden waarmee de rechten van anderen worden geschonden. Tevens is het niet toegestaan inhoud te publiceren die van lasterlijke, beledigende, obscene, kwetsende of gewelddadige aard is, of die politiek, racisme of geweld kunnen uitlokken. Inhet algemeen is het niet toegestaan inhoud te plaatsen die in strijd is met de doelstellingen van Appof met de geldende wetten regels of fatsoensnormen.

 • Het is niet toegestaan om app op enigerlei wijze gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met algemeen geldende normen en waarden. Hier verstaan we onder meer de volgende handelingen onder: het plegen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: auteursrechten, merkenrechten, rechten uit hoofde van de Europese richtlijn 96/9 inzake de rechtsbescherming van databanken, octrooirechten, modellenrechten); diefstal; de onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie; de onrechtmatige of strafbare verspreiding van teksten en/of beeld-en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen, (kinder)porno, crimineel dataverkeer, beledigende uitingen en zogenaamde. 'mailbommen'; computervredebreuk ('hacken') via app,vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen; het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstorenvan communicatie of gegevensopslag ; het zich verschaffen van toegang door middel van valse sleutels, valse codes en valse hoedanigheden.

 • Het is niet toegestaan de persoonlijkegegevens van derden, waarover je via de appbeschikt, te gebruiken voor enig doel, inclusief het overdragen van deze gegevens aan derden of het versturen van mailings aan personen over wiens gegevens je via de app over beschikt. U verklaart geen 'junkmail', 'spam', kettingbrieven, 'mailings' of bulkverspreiding van e-mail aan Gebruikers of voormalig Gebruikers te zullen distribueren.

 • Het is niet toegestaan om direct of indirect contactgegevens zoals telefoonnummers, straatadressen, achternamen, URL's, e-mail adressen of andere persoonlijk herleidbare informatie dan wel het doen van verzoeken ter verkrijging van contactgegevens in jeprofiel of op beeldmateriaal op te nemen. Appbehoudt zich het recht voor om Profielen of onderdelen van Profielen te weigeren, wijzigen of te verwijderen.

Aansprakelijkheid

 • GOGO jongerenreizen spant zich maximaal in om de app op een ononderbroken wijze beschikbaar te stellen en om deze met alle redelijke middelen te beveiligen.4.2 Gebruiker kan GOGO jongerenreizen op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor hinder door werkzaamheden, problemen, interventies, wijzigingen of beperkingen van functionaliteit of andere zaken die van invloed zijn op de beschikbaarheid van de app of overige diensten van GOGO jongerenreizen.

 • GOGO jongerenreizen niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van Profielen. De inhoud hiervan geeft de mening weer van de Gebruiker. Sommige Profielen, advertenties of bijdragen kunnen entertainment tot doel hebben. Fysieke contacten zijn in deze gevallen niet mogelijk. Onder geen omstandigheden zijn wij aansprakelijk voor directe of indirecte schade voortkomend uit het gebruik van de App. Daarbij onttrekken wij ons van alle aansprakelijkheid in de mate dat is toegestaan door de wet, ongeacht de aard van de actie, voor handelingen of veronachtzaming van andere Gebruikers.

Artikel

 • GOGO jongerenreizen is niet verantwoordelijk voor Profielen die in strijd zijn met de wet. GOGO jongerenreizenheeft niet de beschikking over middelen om de inhoud van Profielen permanent te controleren. Bij vermoeden van overtreding van de wet door een Gebruiker zal GOGO jongerenreizen direct op de hoogte worden gebracht. GOGO jongerenreizen zal vervolgens alle binnen haar mogelijkheden liggende inspanningen verrichten om herhaling hiervan te voorkomen en indien noodzakelijk betreffende uitingen op de appte verwijderen.

 • GOGO jongerenreizen gebruikt onder andere apps van derden om, al dan niet tegen vergoeding,bezoekers te sturen naar haar App. Deze derden die verantwoordelijk zijn voor het plaatsen van deze hyperlinks zijn hierbij zelf aansprakelijk voor de inhoud van de appen de wijze waarop deze derde de gebruiker door middel van hyperlinks naar de Appstuurt.

 • Gebruiker verstrekt GOGO jongerenreizen een licentie (toestemming) voor het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud die door de Gebruiker zijn verstrekt. Deze licentie omvat in het bijzonder het recht van GOGO jongerenreizen op het dupliceren, weergeven, aanpassen, vertalen, scannen, inzetten voor publiciteitsdoeleinden, zowel commercieel als niet-commercieel, in sub-licentie geven of overdragen van inhoud die betrekking heeft op Profielen (informatie, foto's, videobeelden, beschrijvingen, zoekcriteria, etc.)

Privacy

 • GOGO jongerenreizen besteedt de grootste zorg aan de bescherming van persoonsgegevens van gebruikers van deze App. Voor extra informatie verwijzen wij u naar de privacy statement op deze App.

 • Tijdens het bezoekaan de app ofgebruik van de diensten wordt er informatie van de gebruiker gelogd. Deze informatie kan daarnaast gebruikt worden voor het opsporen van fouten en/of overtredingen van deze algemene voorwaarden, wettelijke bepalingen of voor andere zaken die GOGO jongerenreizen noodzakelijk acht.

 • GOGO jongerenreizen besteedt de grootste zorg aan de bescherming van deze informatie en zal deze informatie nimmer delen met derden.

 • De app bevat een plattegrond waarbij gebruikt wordt gemaakt van je locatievoorziening. Deze staat uit wanneer de app wordt gedownload maar kan handmatig ingeschakeld worden om zichtbaar te worden voor andere flirts.

Klachtenafhandeling

 • Alle klachten in verband met gebruik van de app, kwaliteit of iedere andere klacht, zullen door GOGO jongerenreizen serieus in behandeling worden genomen.

 • De gebruiker dient een klacht schriftelijk via de mail bij GOGO jongerenreizen kenbaar te maken.

 • GOGO jongerenreizen zal binnen 10 werkdagen de klacht proberen op te lossen. GOGO jongerenreizen zal de klant hierover schriftelijk via de mail berichten.

Gebruikersgeschillen

 • Aangezien GOGO jongerenreizen nietis betrokken in communicatie tussen Gebruikers onderling, in het geval dat jeeen onenigheid hebtmeteen andere Gebruiker, ontheft jeApphierbij van alle vorderingen, eisen en schaden (direct of indirect) in elke vorm of aard, bekend en onbekend, verdacht en onverdacht, onthuld of niet onthuld ten gevolge van of verbonden met dit soort gevallen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van jebeslissing de overeenkomst te herroepen.

Intellectueel eigendom

 • Alle rechten van intellectuele eigendom, alsmede alle soortgelijke rechten op alle op de Appaangeboden diensten, producten en informatie berusten uitsluitend bij GOGO jongerenreizen of diens licentiegevers .

 • Niets van deze appmag zonder schriftelijke toestemming van GOGO jongerenreizen worden verveelvoudigd. De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van deze appbehoren toe aan GOGO jongerenreizen of haar licentiegevers.

 • Voor zover Gebruikers teksten, beelden, geluiden en/of programmatuur aan GOGO jongerenreizen toesturen of op de appachterlaten, dragen gebruikers alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over aan GOGO jongerenreizen en vrijwaren GOGO jongerenreizen derhalve van aanspraken van derden. GOGO jongerenreizen is derhalve onder andere gerechtigd deze bijdragen commercieel te exploiteren.

 • Mocht GOGO jongerenreizen op de hoogte worden gebracht van (vermeend) inbreukmakend materiaal of (vermeende) inbreukmakende links op de appdan heeft GOGO jongerenreizen het recht, maar niet de plicht, deze inhoud of links onmiddellijk te verwijderen.

Nederlands recht

 • Op gebruik van deze appzijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

 • Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

 • Alle geschillen over deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter.

GOGO jongerenreizen
Bahialaan 2, 3065WC, Rotterdam

Laden…